Com.press

e-wydania

Com.press 2 (1) • sierpień 2018

Download PDF Download {PDF SPREADS)

Od redakcji

Związek mediów i polityki w ustrojach demokratycznych to niewyczerpane źródło inspiracji dla medioznawców. Jednym z istotnych problemów badawczych jest polityzacja mediów, czyli – w uproszczeniu – zjawisko zbyt dużego wpływu świata polityki na realia pracy dziennikarzy. Zagadnienie to badają Weronika Dopierała i Szymon Ossowski w artykule Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie Wiadomości TVP 1 i Faktów TVN. Zaciekawieni wyraźnym spadkiem Polski w rankingu wolności mediów wg Freedom House, porównują w rozbudowanej analizie zawartość audycji telewizyjnych z lat 2014 i 2017, szukając przyczyn tego spadku właśnie w rosnącej polityzacji mediów po wygranej Prawa i Sprawiedliwości.

Inne światło na relacje mediów i polityki rzuca artykuł Krzysztofa Nowaka pt. Znaczenie internetowych narzędzi lokalnego komunikowania politycznego w dobie glokalizacji. Autor kreśli ramy teoretyczne dla badań roli, jaką w lokalnym komunikowaniu politycznym mogą odegrać nowe media. Rozważania prowadzą go do identyfikacji obszarów, w których potencjał oferowany przez nowe technologie może być korzystny dla demokracji. W konkluzji Nowak wskazuje jednak na istotne czynniki, które mogą ów potencjał osłabić.

Otaczająca nas (po)nowoczesność to nie tylko nowe technologie, ale i nowe praktyki społeczne. Jednej z nich, Konsumowaniu kultu, przygląda się Helena Piecuch. Jej esej jest próbą rozpoznania tego, jak i dlaczego widoczne w komunikacji publicznej marki towarowe stają się obiektami kultu w społeczeństwach ponowoczesnych. Wielowątkowa argumentacja prowadzi Autorkę do rozważań o wykorzystaniu marek towarowych do zaspokajania ludzkich potrzeb w kontekście globalnych przemian społecznych.

Relacje między mediami, praktykami i markami towarowymi badał też Denis Halagiera. Jego artykuł pt. Product placement w polskich produkcjach w serwisie YouTube jako instrument komunikacji marketingowej jest raportem z autorskiego badania empirycznego, w którym pokazuje, że lokowanie produktu na kanałach popularnych youtuberów jest powszechnym sposobem na nowoczesną reklamę. Drobiazgowe zestawienia pozwalają na określenie typowych rodzajów stosowanego product placementu oraz ocenę, do jakiego stopnia decyzje marketingowe reklamodawców mogą być wyjaśnione przez charakterystykę i popularność danego kanału YouTube.

Numer zamyka przygotowana przez Aleksandrę Jeż recenzja wieloautorskiej książki Informacja i konteksty społeczno-kulturowe. Studium politologiczne pod redakcją Dominiki Narożnej. Recenzentka rekomenduje tę publikację zarówno medioznawcom zawodowo zainteresowanym tematyką, jak i zwykłym czytelnikom, gdyż – jak pisze – „podejmowana tematyka dotyczy każdego z nas”.

Redakcja Com.press


Media i komunikacja społeczna

Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN

Politization of news programmes in Poland: The example of "Wiadomości" on TVP and "Fakty" on TVN
ABSTRAKT

W artykule autorzy dokonali analizy zawartości głównych wydań audycji informacyjnych nadawcy publicznego i komercyjnego. Badaniu poddano szesnaście audycji informacyjnych Wiadomości TVP oraz Faktów TVN, w dwóch okresach badawczych: maju (sześć audycji) i czerwcu (dwie audycje) 2014 roku oraz maju (osiem audycji) 2017 roku. Podjęto próbę analizy zawartości mediów pod kątem respektowania zasady pluralizmu, zwracając szczególną uwagę na udział poszczególnych partii politycznych, polityków, tematykę i sposób relacjonowania wydarzeń. Badanie miało pokazać też, jak zmieniła się telewizja w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat (ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które są wynikiem ostatnich wyborów parlamentarnych i realizacji przez nadawcę publicznego wymogów określonych w art. 21. ustawy o radiofonii i telewizji).


Znaczenie internetowych narzędzi lokalnego komunikowania politycznego w dobie glokalizacji

Podejście teoretyczne

The importance of online tools of local political communication in the era of glocalization. A theoretical approach
ABSTRAKT

Celem artykułu jest próba określenia, jak nowe technologie medialne funkcjonują w lokalnym komunikowaniu politycznym. Główny akcent tekstu został położy na lokalność (glokalizację), będącą odpowiedzią na globalizujący się świat. Porozumiewanie się władzy i obywateli uległo znacznej przemianie na skutek zastosowania internetowych narzędzi komunikowania. Ale czy ta przemiana może realnie skrócić drogę i czas między politykami a społeczeństwem? Ta swoista rewolucja komunikacyjna ma niewątpliwy wpływ na życie społeczeństw, ale czy może również doprowadzić do zmiany kulturowej i politycznej? Autor rozumie, że prezentowany krótki tekst stanowi jedynie nieśmiałą próbę odpowiedzi na te pytania, stąd głównym celem artykułu jest zachęcenie czytelników do dalszych badań nad znaczeniem nowych technologii medialnych w lokalnym komunikowaniu politycznym.


Konsumowanie kultu

Consuming cult
ABSTRAKT

Tekst opisuje zjawisko kultu marki i jego związek z religijnością, opierając hipotezy na teoriach dotyczących konsumpcjonizmu i jego kulturowego wymiaru w społeczeństwach postmodernistycznych. W pierwszej części autorka poszukuje definicji konsumpcji oraz wskazuje na jej dominujące miejsce wśród praktyk życia codziennego. W sposób dyskursywny i interdyscyplinarny próbuje dociec, jaka jest geneza kultu otaczającego silne marki oraz co sprawia, że współczesnymi symbolami kultu stały się logotypy. Autorka porusza także kwestie kreowania społeczności zgromadzonych wokół marek na wzór grup wyznaniowych. Odwołuje się do koncepcji płynnej nowoczesności oraz wymiany symbolicznej, przełamując teoretyczną syntezę przykładami z popkultury oraz własnego doświadczenia.


Product placement w polskich produkcjach w serwisie YouTube jako instrument komunikacji marketingowej

Product placement on selected Polish YouTube channels as a tool of marketing communication
ABSTRAKT

Tematem artykułu jest zjawisko product placementu w serwisie YouTube jako instrumentu komunikacji marketingowej. Główny cel pracy to przybliżenie charakterystyki wybranych sposobów pozycjonowań produktów, usług oraz innych rodzajów identyfikatorów poszczególnych firm, stanowiących nieodłączną część materiałów audiowizualnych, udostępnionych za pomocą wspomnianego serwisu. Podstawą rozważań są wyniki badań dotyczących działalności pięciu polskich twórców, do których należą: SA Wardega, Blowek, reZigiusz, Abstrachuje TV oraz Stuu. W badaniu zastosowano zarówno metodę ilościową (analiza zawartości mediów), jak i jakościową (analiza przyczynowo-skutkowa). Wyniki pozwalają stwierdzić, że zjawisko lokowania produktów jest powszechnie stosowaną metodą reklamy na kanałach YouTube.


Studium politologiczne nad informacją i jej kontekstami społeczno-kulturowymi

Recenzja książki „Informacja i konteksty społeczno-kulturowe. Studium politologiczne” pod redakcją dr Dominiki Narożnej, Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

Political study on information and its socio-cultural contexts: A review of the book „Informacja i konteksty społeczno-kulturowe. Studium politologiczne”, Dominika Narożna (ed.), Poznań: Adam Marszałek Publishing, 2015

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license