Com.press

Informacje dla Autorów

Zgłoszenie artykułu

Od 1 lutego 2021 roku zgłoszenie artykułu możliwe jest jedynie za pośrednictwem Open Journal System. Przesłane tekstu jest możliwe po rejestracji na stronie journals.ptks.pl/compress

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Redakcją za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej.

Procedura publikacji

 1. Po otrzymaniu propozycji tekstu wraz z oświadczeniem o zgodzie na publikację i nocie o autorze, kolegium redakcyjne decyduje, czy tekst spełnia ogólne wymogi formalne i czy mieści się w profilu pisma. Pozytywna decyzja skutkuje przekazaniem tekstu do redaktora tematycznego, którym jest specjalista z zakresu problematyki poruszanej w tekście.
 2. Redaktor tematyczny orzeka, czy tekst spełnia wymogi merytoryczne stawiane tekstom naukowym w Com.pressie. Pozytywna decyzja skutkuje wysłaniem tekstu do dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Com.press stosuje zasadę double blind review, co oznacza, że ani autor tekstu, ani recenzent nie poznają swoich tożsamości. Redakcja dba, by w tekście wysyłanym do recenzji nie znalazły się żadne informacje zdradzające tożsamość autora.
 4. Recenzentami zgłoszonego tekstu są specjaliści z zakresu problematyki, którą porusza artykuł. Recenzenci pochodzą z instytucji naukowych niezwiązanych z afiliacją autora tekstu, a ich lista jest raz w roku uaktualniana na witrynie WWW czasopisma.
 5. W przypadku tekstów w j. angielskim przynajmniej jeden recenzent jest afiliowany w instytucji naukowej w kraju, w którym angielski jest językiem urzędowym.
 6. Recenzent może wnioskować o odrzucenie pracy, poprawę pracy i ponowną recenzję, poprawę pracy bez ponownej recenzji lub przyjęcie pracy bez poprawek.
 7. Uwagi do tekstu są przesyłane autorowi bez ujawniania tożsamości recenzenta, za pośrednictwem redakcji.
 8. Redakcja dba o poziom merytoryczny recenzji i bezstronność recenzentów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, redakcja kieruje artykuł do kolejnego recenzenta.
 9. W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez autora, redakcja uzgadnia z autorem termin przesłania poprawionego tekstu. Jego niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem tekstu.
 10. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje kolegium redakcyjne, kierując się wnioskami recenzentów.
 11. Po podjęciu decyzji o publikacji, redakcja przekazuje tekst do wydawnictwa, które w ścisłej konsultacji z autorem wprowadza niezbędne zmiany edycyjne, związane ze składem tekstu przeznaczonego do publikacji elektronicznej.
Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license