Com.press

o czasopiśmie

Informacje ogólne

Com.press jest półrocznikiem elektronicznym, który publikuje artykuły z zakresu medioznawstwa, nauki o komunikowaniu, a także artykuły interdyscyplinarne. Publikowane są również prace potencjalnie ważne dla medioznawców, obejmujące np. analizy konstruktywistyczne, analizy dyskursów, prace, w których materiałem empirycznym jest zawartość mediów, prace dotyczące istotnych spraw dyskutowanych publicznie itp.

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły spełniające kryterium naukowości, tj. będące autorską propozycją postawienia lub rozwiązania problemu w ramach szeroko pojmowanych nauk społecznych.

Redakcja nie narzuca Autorom perspektyw badawczych, podejść teoretycznych czy gatunków. Przyjmujemy prace czysto teoretyczne, raporty empiryczne, prace przeglądowe i inne, pod warunkiem, że spełniają wymogi określone wyżej.


Dobre praktyki redakcyjne

  1. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu wykrycia przejawów nieuczciwości, szczególnie w postaci plagiatów i autoplagiatów.
  2. Autor zgłaszanej pracy zobowiązany jest do prawidłowej atrybucji autorstwa (zapora guestwriting i ghostwriting).
  3. Autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania zgłaszanej pracy badawczej oraz ujawnienia konfliktów interesów związanych z publikacją pracy.
  4. Autor jest zobowiązany czytelnie oznaczać wszelkie treści własne (wyniki, pomysły, wnioski) uprzednio opublikowane.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wycofania opublikowanego artykułu, w związku z którym stwierdzono naruszenie zasad uczciwości. Artykuły takie zostają oznaczone jako wycofane (retracted) wraz z podaniem powodów takiej decyzji i w tej formie umieszczone w specjalnym dziale na witrynie czasopisma.
  6. Redakcja wspiera politykę replikacji badań, zachęcając autorów do udostępniania na życzenie czytelników danych umożliwiających obiektywną weryfikację opublikowanych wniosków.

Cele i misja

Com.press to czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom mediów oraz komunikacji społecznej. Kwartalnik powstał z inicjatywy doktorantów nauk o mediach, stając się kolejnym czasopismem naukowym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawanym przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Com.press to miejsce do publikacji artykułów naukowych o charakterze badawczym, przeglądowym oraz teoretycznym, które dotyczą tematyki mediów, zarówno starych jak i nowych, komunikacji społecznej na różnych poziomach oraz pomiędzy różnymi podmiotami, a także innowacyjnego wykorzystywania mediów do komunikacji w dziennikarstwie, marketingu, polityce oraz w sferze publicznej.

Do publikowania na łamach czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy, a w szczególności medioznawcy i komunikolodzy. Com.press służyć ma wymianie ich spostrzeżeń oraz prezentacji ciekawych wyników badań w formule otwartego dostępu (open access). Publikując artykuły w formie elektronicznej, dostępnej do pobrania na dedykowanej stronie czasopisma, a także dostosowując teksty do wymogów czytników e-booków, Com.press stawia sobie za cel wzrost cytowalności dorobku młodych naukowców.

Ambicją czasopisma jest innowacyjne podejście do dystrybucji treści, stąd też starania o udostępnianie zawartości na specjalistycznych platformach naukowych. Ponadto redakcja zabiega o zapewnienie jak najkrótszego czasu przygotowywania kolejnych wydań i systematyczną publikację treści, co jest szczególnie ważne ze względu na podejmowaną na łamach Com.pressu problematykę.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license