Com.press

Zalecenia edytorskie

Instrukcja dla Autorów

Ogólne wymogi edycyjne

 • Font tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt.

 • Wszystkie marginesy: 2,5 cm.

 • Wyrównanie tekstu głównego do lewej strony.

 • Interlinia tekstu: 1,5.

 • Akapity: wcięcie akapitowe 1,25 cm.

 • Bez numeracji stron.

 • Wyłączona opcja dzielenia wyrazów.

 • Tabele i rysunki prawidłowo opisane i umieszczone we właściwych miejscach tekstu głównego.

Szczegółowe wymogi edycyjne

 • W przypadku konieczności zastosowania zaawansowanego zapisu matematycznego prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją. Dopuszczamy w tym zakresie wykorzystanie rozwiązań MS Office, TeX/LaTeX lub innych.
 • Zwroty obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą.
 • Cytaty w artykule nie powinny być dłuższe niż jeden akapit. Cytaty w tekście należy umieścić w cudzysłowie, natomiast obszerniejsze cytaty blokowe należy umieścić w bloku (wydzielić z tekstu głównego, bez użycia akapitu i cudzysłowu) lub oznaczyć stylem akapitowym "Cytat" 
 • W tekście nie powinno się stosować żadnych pogrubień.

Struktura tekstu

Dostarczony tekst powinien posiadać następującą strukturę formalną:
 1. Ze względu na recenzowanie artykułów w trybie podwójnej ślepej recenzji przesyłany plik zawierający tekst artykułu musi być pozbawiony wszystkich danych autora lub innych elementów mogących pomóc w jego identyfikacji. W szczególności dotyczy to danych takich jak imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja, adres e-mail do korespondencji, ORCID iD.
 2. W związku z powyższym należy usunąć także wszelkie metadane z pliku Microsoft Word (menu Plik>Zapisz jako>Narzędzia>Bezpieczeństwo>Usuń informacje o autorze przy zapisywaniu>Zapisz).
 3. Stosowne metadane artykułu autor wprowadza w odpowiednich częściach formularza przesyłania artykułu dzięki czemu są one niedostępne dla recenzentów.
 4. Wymagane jest wprowadzenie wszystkich metadanych. Tytuł, abstrakt, słowa kluczowe zarówno w języku polskim i języku angielskim niezależnie od języka, w którym został napisany artykuł.
 5. Pierwsza strona: tytuł artykułu w języku polskim oraz angielskim.
 6. Druga i kolejne strony: zasadniczy tekst artykułu.
 7. Bibliografia.
 8. Ewentualne aneksy (należy je umieszczać na końcu tekstu, każdy na osobnej stronie).

Formatowanie śródtytułów

Tekst należy podzielić na sekcje opatrzone śródtytułami. Dopuszczalna jest trójstopniowa struktura. Wszystkie trzy rodzaje śródtytułów prosimy wpisywać z wcięciem akapitowym 1,25 cm, bez numeracji, wyrównane do lewej strony, antykwą Times New Roman.

 • Śródtytuł 1. stopnia, rozmiar 18 pkt. lub oznaczony stylem "Nagłówek 1"
 • Śródtytuł 2. stopnia, rozmiar 16 pkt. lub oznaczony stylem "Nagłówek 2"
 • Śródtytuł 3. stopnia, rozmiar 14 pkt. lub oznaczony stylem "Nagłówek 3"

Przypisy, cytowania, bibliografia

Prosimy zapoznać się i wzorować na adaptacji reguł APA dla języka polskiego:

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri, http://liberilibri.pl/harasimczuk

Najważniejsze zasady

 1. Należy stosować odsyłacze w tekście w formacie autor-data (author-date in-text citations).
  Struktura odsyłacza: (Nazwisko, rok, strona) lub (Nazwisko, rok), gdy cytowane jest ogólnie całe dzieło, np. (Sławińska, 2011, s. 10), (Sławińska, 2011)
 2. W przypadkach, gdy konieczne jest podanie niezbędnej informacji rozszerzającej lub informacji autorskoprawnych, proszę skorzystać z opcji przypisów DOLNYCH (footnotes). Nie korzystamy z przypisów KOŃCOWYCH (endnotes)
 3. Nie umieszczamy przypisów ani odsyłaczy w tytułach i śródtytułach (nagłówkach) tekstu.
 4. Opis tabeli lub umieszczany jest nad tabelą.
 5. Opis tabeli składa się z numeru tabeli (Tabela 1, Tabela 2… itd.) oraz zwięzłego tytułu. Po numerze stawiamy kropkę i po opisie stawiamy kropkę.
  Przykład:
  Tabela 1. Hierarchia słów kluczy w badanych korpusach
 6. Wszelkie graficzne przedstawienia (wykresy, schematy, zdjęcia itd.) należy określać mianem “rysunku”. Podpis rysunku (zapisywany antykwą) składa się z numeru r (Rysunek 1., Rysunek 2. itd.) oraz słownego opisu. Po numerze rysunku i po opisie stawia się kropkę.
  Przykład:
  Rysunek 1. Zależność liniowa między nakładem a średnią liczbą sprzedanych egzemplarzy.
 7. Ewentualne źródła danych do tabel i rysunków umieszczamy pod tabelą (rysunkiem), zapisując je kursywą bez kropki na końcu.
  Przykład:
  Źródło: opracowanie własne

Bibliografia

Pozycje w bibliografii ułożone alfabetycznie, zapis bibliograficzny zgodny ze stylem APA, szóste wydanie.

Przykłady:

Artykuł w czasopiśmie
Park, D. W. (2002). Pierre Bourdieu’s “Habitus” and the Political Economy of the Media. Demographic Communique, 23(1), 1-21.

Artykuł w czasopiśmie z DOI
Krippendorff, K. (2017). Three concepts to retire. Annals of the International Communication Association, 41(1), 92–99. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1291281

Artykuł ze strony internetowej
Gackowski T. (2014), Jak zostać wilkiem z Wall Street? Pobrane z: http://www.medioznawca.com/blogi/emocje-pod-krawatem/108-jak-zostac-wilkiem (05.09.2017).

Książka
Sławińska, T. (2011). Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Quest-France. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka pod redakcją
Krauz-Mozer B., Ścigaj P. (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (s.499-513). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rozdział w książce pod redakcją
Kasprowicz, D. (2013). Metody mieszane i ich zastosowanie w badaniach nad partiami politycznymi. W: B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (s.499-513). Kraków: Księgarnia Akademicka.

W razie wątpliwości zawsze zachęcamy do kontaktu z redakcją.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license