Com.press

e-wydania

Com.press 1 (1) • marzec 2018

Download PDF Download {PDF SPREADS)

Od redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma „Com.press”, kwartalnika poświęconego problemom społecznym w perspektywie komunikologicznej i medioznawczej.

Numer otwiera artykuł Kingi Adamczewskiej poświęcony empirycznej analizie stopnia personalizacji przekazów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii wyborczej z roku 2015. Badając partyjne media społecznościowe, Adamczewska, która wspomaga się analizą zawartości oraz analizą statystyczną, dowodzi, że kampanię PiS cechowała personalizacja scentralizowana, eksponująca lidera w celu koncentracji władzy, wzmocnienia jego pozycji i ostatecznie zwiększenia szans na sukces całej partii.

Tylko pozornie daleki jest od świata polityki Bartosz Dominik, który w tekście Jednorożce istnieją! rozważa problem występowania sprzecznych światów w środowiskach elektronicznych. Przemyślenia filozoficzne oparte na koncepcji kontrfaktyczności Saula Kripkego prowadzą Dominika do analizy wybranych teorii medioznawczych nowych mediów pod kątem ich (anty)utopijnego charakteru. Dominik stara się pokazać, że zrozumienie konsekwencji rozwoju technologii dla naszego życia społecznego, także politycznego, wymaga być może przedefiniowania sposobów rozpoznawania tego, co możliwe i niemożliwe w nowych mediach.

Do koncepcji filozoficznych sięga także Przemysław Kantorski. Jego tekst wskazuje na przydatność kategorii melioryzmu i non-melioryzmu dla analizy publicystyki politycznej. Przypadkiem, który analizuje Kantorski, jest kryzys imigracyjny we współczesnej Europie prezentowany na łamach polskiej prasy. Zrozumienie, jak melioryzm (zło czai się poza człowiekiem) lub non-melioryzm (zło tkwi w człowieku) przekłada się na dyskurs prasowy, pozwala spojrzeć głębiej na wymiary współczesnych sporów politycznych i dostrzec w nich zjawisko bardziej złożone od prostego podziału na tych oświeconych i tych zabobonnych.

Przedmiotem analizy Adriana Szydlika jest kryzys migracyjny. Zdaniem autora mimo całej gamy różnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych Unia Europejska wciąż nie jest w stanie skutecznie regulować przepływu osób. Dzieje się tak po części dlatego, że na skuteczne oddziaływanie struktury prawno-instytucjonalnej ma wpływ klimat opinii publicznej i medialnej, kształtowany przez takie wydarzenia, jak zamachy terrorystyczne lub konflikty o podłożu kulturowo-cywilizacyjnym. Tworzy to błędne koło, którego przerwanie wymaga pogłębionej analizy i racjonalnej oceny skuteczności stosowanej polityki.

Problemem funkcjonowania instytucji zajęła się także Magdalena Wilk. Jej artykuł przedstawia wyniki badania nad procesem konsultacji i tworzenia rocznych programów współpracy samorządów z organizacjami trzeciego sektora. Wnioski autorki skłaniają do optymizmu: samorządy zaczynają korzystać z nowych form komunikacji oraz otwarcie uwzględniają uwagi zgłaszane przez trzeci sektor.Redakcja „Com.press”


Media i komunikacja społeczna

Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 roku

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016-2019.

A party and its leader in social media during the 2015 Polish parliamentary election campaign
ABSTRAKT

Problem badawczy dotyczy obecności zjawiska personalizacji w przekazach mediów społecznościowych kontrolowanych przez polityków podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2015 roku. W badaniu posłużono się przykładem ówczesnej największej partii opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwości, która w wyborach parlamentarnych odniosła sukces wyborczy. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy kampania wyborcza w mediach społecznościowych prowadzonych przez PiS była nastawiona na ekspozycję lidera, a jeśli tak, jak kształtowała się relacja partia-lider oraz lider-partia. Otrzymane wyniki dowodzą, że w przypadku PiS-u komunikowanie w mediach społecznościowych uległo medialnej personalizacji scentralizowanej.


Jednorożce istnieją!

Problem nominalnego współistnienia wzajemnie sprzecznych sytuacji kontrfaktycznych w środowiskach elektronicznych

Unicorns do exist! The problem of nominal coexistence of conflicting counterfactual situations in electronic environments
ABSTRAKT

Celem niniejszego artykułu była próba poruszenia wybranych medioznawczo-filozoficznych aspektów (teorii) funkcjonowania środowisk elektronicznych na przykładzie Internetu. Praca ta jest skrótem mojej pracy magisterskiej. Tekst łączy w sobie filozoficzne ujęcie, dotyczące funkcjonowania jednostki w środowiskach elektronicznych (ontoelektronika) z medioznawczymi ujęciami tej problematyki. Rozpocząłem ją od prezentacji światów możliwych oraz filozoficznych aspektów funkcjonowania Internetu. Następnie podzieliłem poszczególne teorie na białe i czarne utopie. Kolejno omówiłem utopijne teorie skonstruowane przez: Marshalla McLuhana, Sideya Myoo (Michała Ostrowickiego) oraz Michela Lacroix. Pomimo wielu nadziei, jakie ci medioznawcy i filozofowie wiążą z siecią, autorzy zauważają niebezpieczeństwa i zagrożenia, które wynikają wprost z istnienia środowisk elektronicznych.

Dla przeciwwagi omówiłem dwie antyutopijne teorie: Stanisława Lema oraz Andrew Keena. Podobnie jak w przypadku białych utopii, również teorie tych badaczy nie są całkiem jednostronne. Zarówno Keen, jak i Lem dostrzegają w środowiskach elektronicznych także zalety.


Uchodźcy i antywartości na łamach „Polityki” i „Do Rzeczy” w 2015 roku

Refugees and antivalues in "Polityka" and "Do Rzeczy" in 2015
ABSTRAKT

Napływ uchodźców do Europy, który w 2015 roku zaczęto określać mianem kryzysu imigracyjnego, istotnie wpłynął na specyfikę rodzimych dyskursów medialnych, przyczyniając się do ekspozycji dzielących ich twórców różnic światopoglądowych oraz będących ich pochodną różnych interpretacji i ewaluacji problemu. Celem niniejszego artykułu jest, z jednej strony, zilustrowanie skłonności publicystów dwóch tygodników opinii, „Do Rzeczy” i „Polityki”, do obrazowania kryzysu imigracyjnego i uchodźców w oparciu o określone – meliorystyczne i nonmeliorystyczne – stanowiska antropologiczne. Z drugiej zaś – prezentacja optyki teoretyczno-metodologicznej, która mogłaby pozwolić na tych stanowisk identyfikację. Materiał badawczy stanowiły publikowane na łamach wspomnianych tygodników w 2015 roku teksty, w których pojawiły się jawne nawiązania do kwestii kryzysu imigracyjnego.


Problemy instytucjonalno-prawne związane z migracją i uchodźcami

Institutional and legal problems related to migration and refugees
ABSTRAKT

Unia Europejska gwarantuje swobodny przepływ osób, towarów, usług oraz kapitału. Pierwszy z nich związany jest z problemem migracji, kontroli granicznych czy też instytucji azylu. Duże znaczenie ma również strefa Schengen, czyli porozumienie znoszące kontrolę osób przekraczających granice państw. Do monitorowania przepływu migracji zostały powołane specjalne organy takie jak SIS, Frontex, EUROSUR, EURODAC, EASO i EFU. Ogromne znaczenie odgrywają także działania organów międzynarodowych czy Unii Europejskiej. Wszystkie z nich zajmują się problemem uchodźców, kwestią ich przyjmowania, pomocy oraz zamachów terrorystycznych. Do wielu z nich doszło w 2016 i 2017 roku w europejskich miastach, co szeroko komentowały media. Mimo to wciąż brakuje jednolitego rozwiązania, co zrobić wobec powyższej sytuacji. Celem niniejszej pracy jest wskazanie, że pomimo dużej ilości powołanych instytucji oraz aktów prawnych, wciąż brakuje nowych uregulowań i jednoznacznych decyzji wobec ostatnich wydarzeń.


Konsultacje rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako przykład współpracy małopolskich samorządów z trzecim sektorem

Consultation of annual cooperation programmes with non-governmental organisations as an example of cooperation between Małopolska self-governments and the third sector
ABSTRAKT
Celem niniejszego artykułu jest analiza procesu konsultacji i tworzenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi przez małopolskie samorządy. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety rozesłanej pocztą elektroniczną do małopolskich samorządów. W pracy, dokonując weryfikacji działalności jednostek samorządu terytorialnego, szukano odpowiedzi na pytanie, czy samorządy postępują zgodnie z wytycznymi uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w jaki sposób docierają z informacją do trzeciego sektora oraz czy słuchają wniosków i sugestii.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license