Com.press

e-wydania

Com.press 3 (1) • wrzesień 2018

Download PDF Download {PDF SPREADS)

Od redakcji

Zawartość trzeciego wydania czasopisma „Com.press” jest wynikiem dyskusji i rozważań naukowych prowadzonych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim”, która odbyła się 17-18 maja 2018 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Numer otwiera artykuł Judyty Pasiut omawiający proces powstawania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu województw, powiatów i gmin, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Autorka szczególny nacisk kładzie na kwestię funkcjonowania rad jako platformy komunikacyjnej pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.

Wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego do kontaktu z mieszkańcami narzędzia elektroniczne i technologie informacyjno-komunikacyjne omawia Marta Górka. Jednocześnie wskazuje, że nie zawsze lokalne samorządy potrafią umiejętnie dobrać narzędzia do prowadzenia dialogu, choć dobrze wykorzystane nowe technologie mogą wzmacniać funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Magdalena Furdzik przedstawia dialog obywatelski z perspektywy rozwiązań systemowych skierowanych do sektora pozarządowego i wdrażanych na poziomie samorządu lokalnego w Krakowie. W tekście wykorzystano analizę treści podstawowych aktów prawnych regulujących współpracę administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. Skoncentrowano się na instytucjonalnych formach dialogu: Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisjach Dialogu Obywatelskiego.

Próbę zarysowania relacji pomiędzy językiem a tym, co współcześnie określa się mianem dialogu obywatelskiego, podjął Tomasz Rawski. Artykuł stanowi analizę determinacyjnego charakteru samego języka, a także weryfikuje to, jak mowa jednostki wpływa na postępowanie i rodzaj aktywności podejmowanej w społeczeństwie.

Z zupełnie innej perspektywy patrzy na problemy komunikacji społecznej Paweł Ścigaj. Autor omawia mechanizm dehumanizacji na przykładzie komunikacji wyborczej, argumentując, że praktyka codziennego „odczłowieczania” przeciwników politycznych jest skrywana, trudno rozpoznawalna, a jednocześnie powszechna i destruktywna dla takich zjawisk jak np. dialog obywatelski.

Redakcja Com.press


Dialog obywatelski

Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego jako forma dialogu obywatelskiego i ich wpływ na komunikację międzysektorową

Voivodship, poviat and commune Public Benefit Activity Councils as a form of the civic dialogue and their impact on the intersectoral communication
ABSTRAKT

Przedmiotem analiz zawartych w artykule jest proces powstawania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu województwa, powiatu i gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rady przedstawiane są tu jako instrument dialogu obywatelskiego w Polsce. W artykule zaprezentowane zostały funkcje pełnione przez Rady, jak również przykładowe działania podejmowane w wybranych polskich miastach przez te ciała konsultacyjno-doradcze. Wskazano także na mankamenty i nieprawidłowości w zakresie działalności Rad, które są zgłaszane zarówno przez środowisko naukowe, jak i przedstawicieli obydwu sektorów: publicznego oraz pozarządowego. Szczególnemu omówieniu podlega kwestia funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego jako platformy komunikacyjnej pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym.


Electronic territorial self-government

The impact of new communication and information technologies on the development and building of local civil dialogue

ABSTRAKT

Dynamiczny rozwój nowych technologii i technik komunikowania się wpływa na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego a także zakres i formę prowadzonego przez nie lokalnego dialogu obywatelskiego. Jednostki samorządy terytorialnego wykorzystują różne narzędzia elektroniczne i technologie informacyjno-komunikacyjne do kontaktu z mieszkańcami. Do stosowania niektórych z nich zostały zobligowane w drodze ustawy, a inne stosują z własnej inicjatywy. Nie zawsze lokalne samorządy potrafią umiejętnie dobrać narzędzia komunikacyjne do prowadzenia dialogu z mieszkańcami, a umiejętnie wykorzystane nowe technologie mogą wzmacniać funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego jednocześnie dając impuls do jego rozwoju.


Dialog obywatelski w samorządzie - obecny czy nieobecny?

Civic dialogue in local government - present or absent?
ABSTRAKT

Celem artykułu jest przedstawienie dialogu obywatelskiego z perspektywy rozwiązań systemowych kierowanych do sektora pozarządowego i wdrażanych na poziomie samorządu lokalnego w Krakowie. Miasto ma obowiązek tworzenia warunków do rozwijania partycypacji i angażowania mieszkańców i mieszkanek w proces decyzyjny, jednak nawet najbardziej drobiazgowy akt prawny dotyczący budowania dialogu nie jest w stanie zastąpić kultury współpracy międzysektorowej, wzajemnego szacunku oraz wpłynąć na rzeczywistą zmianę postaw wobec partnera dialogu. Artykuł stawia pytania o granice formalizowania dialogu obywatelskiego. Wykorzystano w tym celu analizę treści podstawowych aktów prawnych regulujących współpracę administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi w Krakowie. Skoncentrowano się na instytucjonalnych formach dialogu: Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisjach
Dialogu Obywatelskiego.


„Jak Polak z Polakiem” – język, dyskusja, uzgadnianie

"Like Pole and Pole" - language, discussion, meaning negotiation
ABSTRAKT

Artykuł przedstawia problem dialogu i komunikacji z perspektywy języka i polityki. Autor pokazuje, jaki wpływ na strukturę dyskusji ma język – konkretne słowa. W tym celu patrzy na społeczną dualizację z punktu widzenia języka – podziału na rejestr romantyczny i pozytywistyczny.


Odczłowieczanie jako element walki o władzę na przykładzie spotów wybranych ugrupowań i partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2015 roku.

Dehumanization as an element of a power struggle: The example of political spots during the 2015 parliamentary elections
ABSTRAKT

Artykuł poświęcony jest obecności jawnej dehumanizacji animalistycznej i mechanistycznej w polskim dyskursie politycznym na przykładzie spotów wybranych ugrupowań i partii politycznych w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Rozważania oparte są na intensywnie rozwijanych w XXI wieku teoriach infrahumanizacji oraz dehumanizacji. Zgodnie z tą pierwszą, odczłowieczanie ma postać subtelną, jest powszechne, zachodzi w pewnym stopniu poza świadomością podmiotu i polega na odmowie innym emocji wtórnych, które są charakterystyczne dla ludzi. Przypisywane innym w procesie infrahumanizacji emocje pierwotne są właściwe także zwierzętom, stąd odczłowieczanie tego rodzaju odbywa się poprzez porównanie ze zwierzętami. Teoria dehumanizacji akceptuje to twierdzenie wyróżniając dehumanizację animalistyczną, rozszerzając pole badań o dehumanizację mechanistyczną, gdzie odczłowieczenia dokonuje się poprzez porównanie z maszynami. Obie formy dehumanizacji mogą mieć postać subtelną i jawną; obie także mają znaczne konsekwencje dla zjawisk społecznych, przede wszystkim usprawiedliwiają przemoc i zmniejszają chęć pomocy ofiarom. Pytaniem ważnym, w tym kontekście, wydaje się występowanie dwóch form dehumanizacji w walce politycznej, jak i strategie odczłowieczania wrogów stosowane przez poszczególnych aktorów. Przeprowadzona analiza uprawdopodabnia twierdzenie, że zarówno dehumanizacja animalistyczna, jak i dehumanizacja mechanistyczna są obecne w polskiej debacie politycznej. Uprawnia również do postawienia ostrożnego wniosku, że są one raczej narzędziami zdobywania władzy, aniżeli jej utrzymania


Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license