Com.press

e-wydania

Com.press 4(2) 2021 • grudzień 2021

DOI https://doi.org/10.51480/compress.2021.4-2
Download PDF

Od redakcji

Media pełnią bardzo ważną rolę w demokratycznym społeczeństwie, pomagają kontrolować działania organów państwa, dostarczają informacji, rozrywki oraz mają udział w kształtowaniu opinii publicznej. Media masowe i profesjonalne dziennikarstwo konkurują z mediami społecznościowymi i niezależnymi twórcami, którzy dzięki dynamicznemu rozwojowi internetu uzyskali możliwość samodzielnego tworzenia i publikacji treści w sieci. W efekcie dawny problem deficytu informacji został zastąpiony nowym dylematem, którym stał się ich nadmiar. To z kolei doprowadziło do obniżenia wiarygodności dostępnych informacji, a jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności stała się zdolność do weryfikacji treści. Coraz więcej osób nie nadąża za znakiem współczesnych czasów, którym stała się dynamiczna i wszechobecna zmiana. Pandemia wywołana rozprzestrzanianiem się koronawirusa jeszcze bardziej nasiliła te procesy i przyczyniła się do kolejnych zmian w mediach, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowych. Próbę ich opisu, sklasyfikowania i wyjaśnienia podejmują badacze i badaczki mediów na całym świecie, czego przykładem jest również niniejszy numer czasopisma, który oddajemy w ręce Czytelników.

W artykule otwierającym drugi numer naszego półrocznika, pt. Badania wpływu pandemii COVID-19 na komunikację społeczną i media w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, Hubert Kuliński podejmuje próbę metaanalizy badań nad wpływem pandemii COVID-19 na komunikację społeczną i media. W tym celu przeprowadzona została analiza zawartości zagranicznych i polskich czasopism naukowych pod kątem stosowanych paradygmatów metodologicznych i metod badawczych. Zmiany zachodzące w przestrzeni komunikacji społecznej w mediach społecznościowych są przewodnim tematem drugiego artykułu w najnowszym numerze „Com.pressu”. Marta Woźniak w tekście pt. Społeczeństwo w sieci. Przegląd tendencji w użytkowaniu i procesie rozwoju mediów społecznościowych oraz internetu w czasie pandemii COVID-19 zwraca uwagę na znaczenie i rolę komunikacji bezpośredniej w kontekście rozwijającej się komunikacji na odległość. Wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi cyfrowych dało możliwość zdalnego utrzymywania relacji międzyludzkich w dobie kolejnych fal obecnej pandemii.

Temat tego, jak funkcjonują media w otaczającym nas, pełnym wyzwań i zmian okresie – w tekście pt. Media w obliczu pandemii koronawirusa – nowe trendy i wyzwania. Zarys problematyki – podejmują Agata Paszek i Barbara Sitko. Wyniki oglądalności serwisów informacyjnych wskazują, że potrzeba poszukiwania rzetelnej i aktualnej informacji wzrosła, co wydaje się szczególnie znaczące w kontekście szerzącej się wokół dezinformacji i zalewających (szczególnie sieć) fake newsów. Badaczki dokonują przeglądu dostępnych raportów, opracowań i analiz, nie zapominając o etycznej refleksji nad mediami. Rola środków przekazu w budowaniu dobrze poinformowanego społeczeństwa jest niezaprzeczalna. Na zagadnienie fałszywych wiadomości jako konsekwencji pojawienia się sztucznej inteligencji w branży medialnej i kierunek rozwoju nowych technologii i związanych z tym konsekwencji zwraca uwagę Inez Razec w artykule pt. Sztuczna inteligencja i przyszłość wiadomości. Refleksje na temat dziennikarstwa z perspektywy immersji AI. Autorka stara się znaleźć odpowiedź na pytania o wymiar wolności, którą dają nowe technologie, szczególnie w kontekście powstających, zaawansowanych algorytmów, które w zawodzie dziennikarza odgrywają coraz większą rolę.

Rozwijający się świat sztucznej inteligencji oraz postępująca transformacja sieci Web 2.0 skłaniają do zwrócenia uwagi na procesy zachodzące w mediach społecznościowych. O zagrożeniach wynikających z funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości medialnej pisze Wojciech Kułaga. Analizując aktywność nadawców publikujących treści uznawane za deprawujące oraz szkodliwe, autor szczególną uwagę poświęca ich odbiorcom. W artykule Transmisja patologii społecznych do przestrzeni medialnej. Przyczyny i zagrożenia aktywności patoinfluencerów, patostreamerów i patoużytkowników prezentuje model oddziaływania przekazów patologii medialnej, który charakteryzuje się obecnością nowych medialnych podmiotów – patonadawców, patoprzekazów oraz patoużytkowników. Treści internetowe w szczególny sposób oddziałują na młodych odbiorców, którzy stają się użytkownikami Sieci już w wieku przedszkolnym. Patrycja Oziębło w artykule Children on the Web: Recipients of the New New Media stara się ustalić, czy rosnące zainteresowanie dzieci internetem ogranicza tradycyjną komunikację z rówieśnikami oraz czy korzystanie przez dzieci z serwisów społecznościowych jest w coraz większym stopniu determinowane obawą przed wykluczeniem z grona rówieśników. Internet oprócz zagrożeń niesie także szanse, o czym piszą Mateusz Sobiech i Angelika Witkowska. Autorzy w swojej pracy The concept of selflove and selfcare profiles on Instagram zwracają uwagę na profile, które prezentują treści skłaniające śledzące je społeczności do afirmacji życia. Analizując sposoby komunikowania się autorów badanych treści, badacze starają się określić potencjalny wpływ profili selfloveselfcare na odbiorców.

Mamy nadzieję, że wyniki badań zaprezentowane w tych artykułach wzbogacą wiedzę naszych Czytelników i przyczynią się do dalszego rozwoju nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Przyjemnej lektury!

Weronika Dopierała,

Beata Użarowska

redaktorki wydania


4(2) Media i komunikacja społeczna

Badania wpływu pandemii COVID-19 na komunikację społeczną i media w wybranych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych

Research on the impact of the COVID-19 pandemic on media and communication in selected Polish and international scientific journals.
ABSTRAKT
Niniejszy artykuł stanowi metaanalizę badań nad wpływem pandemii COVID-19 na komunikację społeczną i media. Przeprowadzono analizę zawartości dziesięciu polskich i dziesięciu zagranicznych medioznawczych czasopism naukowych. Z próby N = 1214 abstraktów artykułów wyselekcjonowano n = 56 takich, które spełniały kryterium tematyki badawczej, a następnie przeprowadzono ich analizę w zakresie: obszarów badawczych, paradygmatów metodologicznych, stosowanych metod badawczych, teorii służących jako ramy badawcze i przedmiotu badań. Wykazano, że: 1) głównymi polami, w jakich prowadzono badania wpływu COVID-19 na komunikację i media, były zawartość, wpływ i audytoria mediów; 2) metodologia jakościowa była najczęstszym paradygmatem badawczym; 3) studium przypadku było najczęściej wykorzystywaną metodą badawczą. Artykuł może zainteresować osoby prowadzące metaanalizy w zakresie badań mediów i komunikacji.

Społeczeństwo w sieci. Przegląd tendencji w użytkowaniu i procesie rozwoju mediów społecznościowych oraz internetu w czasie pandemii COVID-19

Society on the Web: An Overview of Trends in the Use and Development of Social Media and the Internet During the COVID-19 Pandemic
ABSTRAKT
Pandemia COVID-19 wymusiła liczne zmiany w wielu obszarach życia ludzkiego. Społeczeństwo stanęło przed wyzwaniem zaadaptowania się do nowej rzeczywistości. Ze względu na obostrzenia ludzie zostali w domach, a wiele aspektów ich codziennej działalności przeniosło się do internetu. Komunikacja bezpośrednia została w znacznym stopniu wyparta przez komunikację na odległość, wzrosło użycie narzędzi cyfrowych, nastąpił rozwój mediów społecznościowych, które stały się kanałami komunikacji rodzin, zbiorowości akademickiej, środowisk pracowniczych czy różnych marek ze swoimi klientami. Internet jak nigdy dotąd odegrał znaczącą rolę w utrzymywaniu stosunków międzyludzkich. W artykule autorka dokonała ogólnego przeglądu tendencji w użytkowaniu i w procesie rozwoju mediów społecznościowych oraz internetu w czasie pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem tych kierunków w Polsce.

  • Agata Paszek • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Barbara Sitko • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Media w obliczu pandemii koronawirusa – szanse i nowe wyzwania. Zarys problematyki

The Media in the COVID-19 Pandemic - Opportunities and Challenges: An Overview
ABSTRAKT
Artykuł skupia się na kwestiach dotyczących mediów (szczególnie nowych, lecz nawiązuje także do tradycyjnych) w obliczu pandemii koronawirusa – zwłaszcza roli, jaką przyjęły, oraz nowych nawyków, które wykształciły się wśród ich odbiorców. Najogólniej rzecz biorąc, praca ma na celu ukazanie najważniejszych zagadnień związanych z mediami i komunikacją w tym specyficznym czasie – zarówno z perspektywy nadawców, jak i odbiorców. W pracy przedstawiono również refleksję etyczną nad mediami w kontekście pandemii COVID-19. Artykuł ma charakter przeglądowy i nakreśla wybrane problemy. Został opracowany na podstawie opublikowanych dotychczas raportów, analiz oraz opracowań naukowych w obszarze poruszanej tematyki.

Sztuczna inteligencja i przyszłość wiadomości

Refleksje na temat dziennikarstwa z perspektywy immersji AI

Artificial Intelligence and the Future of News Reflections on Journalism from the Perspective of the AI Immersion
ABSTRAKT
Pojawienie się sztucznej inteligencji (AI) w naszym życiu jest bezpośrednim efektem potrzeby postępu społeczeństwa. Jednak szybkość, z jaką przenika on wszystkie dziedziny naszego życia, wpływa na to, jak rozumiemy świat, komunikujemy się, podróżujemy i pracujemy. Ten artykuł ma na celu analizę zjawiska fałszywych wiadomości jako bezpośredniej konsekwencji pojawienia się sztucznej inteligencji w świecie dziennikarskim, a także przedefiniowania dziennikarstwa poprzez wprowadzenie sztucznej inteligencji do środowiska pracy. Z czasem rozwój nowych technologii stworzył przesłanki dla nowego rodzaju wolności, dając jednostkom możliwość wyrażania siebie poprzez stale rosnącą liczbę platform.Ponadto cyfryzacja wpływa również na pracę dziennikarza, generując w ten sposób liczne pytania: Czy wolność, jaką dają nowe technologie, jest korzystna czy toksyczna? Jak możemy odróżnić prawdziwe od fałszywych wiadomości? Jaka jest przyszłość dziennikarstwa? Czy algorytmy będą w stanie tworzyć treści lepiej niż ludzie?

Transmisja patologii społecznych do przestrzeni medialnej. Przyczyny i zagrożenia aktywności patoinfluencerów, patostreamerów i patoużytkowników

Transmission of Social Pathologies to the Media Sphere: Causes and Threats Connected With the Activity of Patho-influencers, Patho-streamers, and Patho-users
ABSTRAKT
Dynamiczny rozwój mediów społecznościowych oraz serwisu YouTube, który od 2005 roku umożliwia przeglądanie oraz zamieszczanie filmów w sieci, wykreowały internetową tendencję, modę do pokazywania swojego codziennego życia innym użytkownikom. Rzeczywistość medialna, w której uczestniczy dzisiejszy odbiorca internetu pozwala śmiało stwierdzić, że oprócz wartościowych treści zamieszczanych w mediach społecznościowych można znaleźć również te, które mogą stanowić zagrożenie. W ocenie autora z pewnością należy za takie uznać patostreaming. Zjawisko to polega na dzieleniu się swoją prywatnością w nowych mediach w czasie rzeczywistym, jednocześnie przedstawiając użytkowników wykonujących czynności, które można uznać za szkodliwą dewiację społeczną. Autor niniejszego artykułu podejmuje próbę analizy aktywności nadawców treści obscenicznych oraz ich obserwatorów za pomocą analizy zawartości. Celem badań jest ukazanie fenomenu zjawiska patostremingu oraz przedstawienie zagrożeń transmisji patologii społecznych do przestrzeni medialnej.

Dzieci w wieku między 9 a 13 rokiem życia jako odbiorcy internetu

Children on the Web: Recipients of the New New Media
ABSTRAKT
Artykuł przedstawia zjawisko internetu jako współczesnej i dominującej przestrzeni w życiu dzieci. Większość z nich spędza pierwsze minuty w internecie w wieku kilku lat, na przykład oglądając bajki. Świat wirtualny to zarówno szansa, jak i zagrożenie dla młodych użytkowników. Celem badań była próba ustalenia, czy rosnące zainteresowanie dzieci internetem ogranicza tradycyjną komunikację z rówieśnikami oraz czy korzystanie przez dzieci z serwisów społecznościowych jest w coraz większym stopniu determinowane obawą przed wykluczeniem z grona rówieśników. Badanie przeprowadzono metodą ankiety internetowej wśród dzieci z klas III, V i VII dwóch szkół podstawowych w Polsce. Wynikiem badań są wnioski dotyczące kontaktu dzieci z nowymi mediami oraz z ich rówieśnikami. Badanie wykazało, że większość uczniów szkół podstawowych to regularni użytkownicy internetu, a ich zainteresowanie tym medium wzrasta wraz z wiekiem.

Strategia komunikacyjna profili typu self-love i self-care w serwisie Instagram

The concept of selflove and selfcare profiles on Instagram
ABSTRAKT
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie sposobów komunikowania się profili typu selflove i selfcare w serwisie Instagram. Wzrost popularności platformy Instagram oraz pogarszający się stan zdrowia psychicznego w społeczeństwie przyniosły skutek w postaci stałego wzrostu liczby tego rodzaju kont. Autorzy niniejszego artykułu wykorzystali metody jakościowe do analizy zawartości profili selflove i selfcare oraz do określenia próby badawczej. Artykuł składa się z części teoretycznej i analitycznej. Zawiera rys historyczny badanych koncepcji. Badanie wskazanych zagadnień pozwoliło na uzyskanie perspektywy na sposoby komunikacji autorów wybranych profili selflove i selfcare w serwisie Instagram. Ponadto badania pokazują, w jaki sposób odbiorcy reagowali na dane treści.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
IDMiKS UJ

Institute of Journalism, Media and Social Communication

Content of the articles is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license