Com.press

o czasopiśmie

Informacje ogólne

Com.press jest kwartalnikiem elektronicznym, który publikuje artykuły z zakresu medioznawstwa, nauki o komunikowaniu, a także artykuły interdyscyplinarne. Publikowane są również prace potencjalnie ważne dla medioznawców, obejmujące np. analizy konstruktywistyczne, analizy dyskursów, prace, w których materiałem empirycznym jest zawartość mediów, prace dotyczące istotnych spraw dyskutowanych publicznie itp.

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły spełniające kryterium naukowości, tj. będące autorską propozycją postawienia lub rozwiązania problemu w ramach szeroko pojmowanych nauk społecznych.

Redakcja nie narzuca Autorom perspektyw badawczych, podejść teoretycznych czy gatunków. Przyjmujemy prace czysto teoretyczne, raporty empiryczne, prace przeglądowe i inne, pod warunkiem, że spełniają wymogi określone wyżej.


Dobre praktyki redakcyjne

  1. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu wykrycia przejawów nieuczciwości, szczególnie w postaci plagiatów i autoplagiatów.
  2. Autor zgłaszanej pracy zobowiązany jest do prawidłowej atrybucji autorstwa (zapora guestwriting i ghostwriting).
  3. Autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania zgłaszanej pracy badawczej oraz ujawnienia konfliktów interesów związanych z publikacją pracy.
  4. Autor jest zobowiązany czytelnie oznaczać wszelkie treści własne (wyniki, pomysły, wnioski) uprzednio opublikowane.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wycofania opublikowanego artykułu, w związku z którym stwierdzono naruszenie zasad uczciwości. Artykuły takie zostają oznaczone jako wycofane (retracted) wraz z podaniem powodów takiej decyzji i w tej formie umieszczone w specjalnym dziale na witrynie czasopisma.
  6. Redakcja wspiera politykę replikacji badań, zachęcając autorów do udostępniania na życzenie czytelników danych umożliwiających obiektywną weryfikację opublikowanych wniosków.

Cele i misja

Com.press to czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom mediów oraz komunikacji społecznej. Kwartalnik powstał z inicjatywy doktorantów nauk o mediach, stając się kolejnym czasopismem naukowym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawanym przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Com.press to miejsce do publikacji artykułów naukowych o charakterze badawczym, przeglądowym oraz teoretycznym, które dotyczą tematyki mediów, zarówno starych jak i nowych, komunikacji społecznej na różnych poziomach oraz pomiędzy różnymi podmiotami, a także innowacyjnego wykorzystywania mediów do komunikacji w dziennikarstwie, marketingu, polityce oraz w sferze publicznej.

Do publikowania na łamach czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy, a w szczególności medioznawcy i komunikolodzy. Com.press służyć ma wymianie ich spostrzeżeń oraz prezentacji ciekawych wyników badań w formule otwartego dostępu (open access). Publikując artykuły w formie elektronicznej, dostępnej do pobrania na dedykowanej stronie czasopisma, a także dostosowując teksty do wymogów czytników e-booków, Com.press stawia sobie za cel wzrost cytowalności dorobku młodych naukowców.

Ambicją czasopisma jest innowacyjne podejście do dystrybucji treści, stąd też starania o udostępnianie zawartości na specjalistycznych platformach naukowych. Ponadto redakcja zabiega o zapewnienie jak najkrótszego czasu przygotowywania kolejnych wydań i systematyczną publikację treści, co jest szczególnie ważne ze względu na podejmowaną na łamach Com.pressu problematykę.

Polskie Towarzystwo Kumunikacji Społecznej
FMMiK
IDMiKS UJ

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Treści artykułów dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna