Informacje ogólne

Com.press jest kwartalnikiem elektronicznym, który publikuje artykuły z zakresu medioznawstwa, nauki o komunikowaniu, a także artykuły interdyscyplinarne. Publikowane są również prace potencjalnie ważne dla medioznawców, obejmujące np. analizy konstruktywistyczne, analizy dyskursów, prace, w których materiałem empirycznym jest zawartość mediów, prace dotyczące istotnych spraw dyskutowanych publicznie itp.

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły spełniające kryterium naukowości, tj. będące autorską propozycją postawienia lub rozwiązania problemu w ramach szeroko pojmowanych nauk społecznych.

Redakcja nie narzuca Autorom perspektyw badawczych, podejść teoretycznych czy gatunków. Przyjmujemy prace czysto teoretyczne, raporty empiryczne, prace przeglądowe i inne, pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w pkt. 1 i 2.

Dobre praktyki redakcyjne

1. Redakcja dokłada wszelkich starań w celu wykrycia przejawów nieuczciwości, szczególnie w postaci plagiatów i autoplagiatów.

2. Autor zgłaszanej pracy zobowiązany jest do prawidłowej atrybucji autorstwa (zapora guestwriting i ghostwriting).

3. Autor zobowiązany jest do podania informacji o źródłach finansowania zgłaszanej pracy badawczej oraz ujawnienia konfliktów interesów związanych z publikacją pracy.

4. Autor jest zobowiązany czytelnie oznaczać wszelkie treści własne (wyniki, pomysły, wnioski) uprzednio opublikowane.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do wycofania opublikowanego artykułu, w związku z którym stwierdzono naruszenie zasad uczciwości. Artykuły takie zostają oznaczone jako wycofane (retracted) wraz z podaniem powodów takiej decyzji i w tej formie umieszczone w specjalnym dziale na witrynie czasopisma.

6. Redakcja wspiera politykę replikacji badań, zachęcając autorów do udostępniania na życzenie czytelników danych umożliwiających obiektywną weryfikację opublikowanych wniosków.