Cele i misja

Com.press to czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom mediów oraz komunikacji społecznej. Kwartalnik powstał z inicjatywy doktorantów nauk o mediach, stając się kolejnym czasopismem naukowym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydawanym przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Com.press to miejsce do publikacji artykułów naukowych o charakterze badawczym, przeglądowym oraz teoretycznym, które dotyczą tematyki mediów, zarówno starych jak i nowych, komunikacji społecznej na różnych poziomach oraz pomiędzy różnymi podmiotami, a także innowacyjnego wykorzystywania mediów do komunikacji w dziennikarstwie, marketingu, polityce oraz w sferze publicznej.

Do publikowania na łamach czasopisma zostali zaproszeni przede wszystkim młodzi naukowcy, a w szczególności medioznawcy i komunikolodzy. Com.press służyć ma wymianie ich spostrzeżeń oraz prezentacji ciekawych wyników badań w formule otwartego dostępu (open access). Publikując artykuły w formie elektronicznej, dostępnej do pobrania na dedykowanej stronie czasopisma, a także dostosowując teksty do wymogów czytników e-booków, Com.press stawia sobie za cel wzrost cytowalności dorobku młodych naukowców.

Ambicją czasopisma jest innowacyjne podejście do dystrybucji treści, stąd też starania o udostępnianie zawartości na specjalistycznych platformach naukowych. Ponadto redakcja zabiega o zapewnienie jak najkrótszego czasu przygotowywania kolejnych wydań i systematyczną publikację treści, co jest szczególnie ważne ze względu na podejmowaną na łamach Com.pressu problematykę.