Instrukcja dla autorów

Wymogi edycyjne dla autorów tekstów skierowanych do publikacji w kwartalniku Com.press

Ogólne wymogi edycyjne

1. Font tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt.
2. Wszystkie marginesy: 2,5 cm.
3. Wyrównanie tekstu głównego do lewej strony.
4. Interlinia tekstu: 1,5.
5. Akapity: wcięcie akapitowe 1,25 cm.
6. Bez numeracji stron.
7. Wyłączona opcja dzielenia wyrazów.
8. Tabele i rysunki prawidłowo opisane i umieszczone we właściwych miejscach tekstu głównego.

 

Szczegółowe wymogi edycyjne

1. W przypadku konieczności zastosowania zaawansowanego zapisu matematycznego prosimy o wcześniejszy kontakt z redakcją. Dopuszczamy w tym zakresie wykorzystanie rozwiązań MS Office, TeX/LaTeX lub innych.

2. Zwroty obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą.

3. Cytaty w artykule nie powinny być dłuższe niż jeden akapit. Cytaty w tekście należy umieścić w cudzysłowie, natomiast obszerniejsze cytaty należy umieścić w bloku (wydzielić z tekstu głównego, bez użycia akapitu i cudzysłowu).

4. W tekście nie powinno się stosować żadnych pogrubień.

 

Struktura tekstu

1. Dostarczony tekst powinien posiadać następującą strukturę formalną:

A. Pierwsza strona: tytuł artykułu, imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja, adres e-mail do korespondencji.
B. Druga strona: abstrakt w j. polskim (maks. 900 znaków) i jego wersja w j. angielskim, do pięciu słów kluczowych w j. polskim i angielskim.
C. Trzecia i kolejne strony: zasadniczy tekst artykułu.

2. Po tekście zasadniczym: oświadczenie o finansowaniu.

3. Bibliografia.

4. Ewentualne aneksy (należy je umieszczać na końcu tekstu, każdy na osobnej stronie).

 

Formatowanie śródtytułów

1. Tekst należy podzielić na sekcje opatrzone śródtytułami. Dopuszczalna jest trójstopniowa struktura. Wszystkie trzy rodzaje śródtytułów prosimy wpisywać z wcięciem akapitowym 1,25 cm, bez numeracji, wyrównane do lewej strony, antykwą Times New Roman.

 

Śródtytuł 1. stopnia, rozmiar 14 pkt., pogrubienie.

Śródtytuł 2. stopnia, rozmiar 12 pkt., pogrubienie.

Śródtytuł 3. stopnia, rozmiar 12 pkt., bez pogrubienia

 

Przypisy, cytowania, bibliografia

Prosimy zapoznać się i wzorować na adaptacji reguł APA dla języka polskiego:
Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri, http://liberilibri.pl/harasimczuk

Najważniejsze informacje:

1.Należy stosować odsyłacze w tekście w formacie autor-data (author-date in-text citations).
Struktura odsyłacza: (Nazwisko, rok, strona) lub (Nazwisko, rok), gdy cytowane jest ogólnie całe dzieło, np. (Sławińska, 2011, s. 10), (Sławińska, 2011)

2. Prosimy nie używać przypisów dolnych (footnotes). W wyjątkowych wypadkach, gdy konieczne jest podanie niezbędnej informacji rozszerzającej lub informacji autorskoprawnych, proszę skorzystać z opcji przypisów końcowych (endnotes).

3. Opis tabeli umieszczany jest nad tabelą, opis rysunku pod rysunkiem.Opis tabeli składa się z numeru tabeli (Tabela 1, Tabela 2… itd.) pisanego antykwą oraz (od nowej linii) zwięzłego tytułu zapisywanego kursywą. Po numerze i tytule nie stawia się kropek.

Wszelkie graficzne przedstawienia (wykresy, schematy, zdjęcia itd.) należy określać mianem “rysunku”. Podpis pod rysunkiem składa się z numeru rysunku zapisywanego kursywą (Rysunek 1., Rysunek 2. itd.) oraz słownego opisu, zapisywanego antywką. Po numerze rysunku i po opisie stawia się kropkę.
Przykład:
Tabela 1
Hierarchia słów kluczy w badanych korpusach
Rysunek 1. Zależność liniowa między nakładem a średnią liczbą sprzedanych egzemplarzy.

4. Pozycje w bibliografii ułożone alfabetycznie, zapis bibliograficzny zgodny ze stylem APA, szóste wydanie.

Przykłady:
Artykuł w czasopiśmie
Park, D. W. (2002). Pierre Bourdieu’s “Habitus” and the Political Economy of the Media. Demographic Communique, 23(1), 1-21.

Artykuł w czasopiśmie z DOI
Krippendorff, K. (2017). Three concepts to retire. Annals of the International Communication Association, 41(1), 92–99. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1291281

Artykuł ze strony internetowej
Gackowski T. (2014), Jak zostać wilkiem z Wall Street? Pobrane z: http://www.medioznawca.com/blogi/emocje-pod-krawatem/108-jak-zostac-wilkiem (05.09.2017).

Książka
Sławińska, T. (2011). Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Quest-France. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka pod redakcją:
Krauz-Mozer B., Ścigaj P. (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (s.499-513). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rozdział w książce pod redakcją
Kasprowicz, D. (2013). Metody mieszane i ich zastosowanie w badaniach nad partiami politycznymi. W: B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce (s.499-513). Kraków: Księgarnia Akademicka.

W razie wątpliwości zawsze zachęcamy do kontaktu z redakcją.